Světové dny zdraví - listopad


Autoři: Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 11, s. 31

Na listopad nepřipadá žádný ze světových dní zdraví vyhlašovaných WHO. Z jiných mezi­národních dní souvisejících se zdravím to jsou Světový den pneumonie, Světový den nevidomých, Světový den diabetu, Světový den předčasně narozených dětí, Evropský antibiotický den, Světový den boje proti chronické obstrukční plicní nemoci, Světový den památky obětí dopravních nehod a Mezinárodní den pro odstranění násilí na ženách.


Světový den STOP dekubitům (Stop pressure ulcers day)

Deklarace o prevenci byla zveřejněna v říjnu 2011 v Riu de Janeiro za podpory zástupců španělské skupiny pro péči o dekubity a chronické rány a latinskoamerické společnosti pro ošetřování ran. Deklaraci přijal Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) a vyhlásil Den STOP dekubitům (první se uskutečnil 16. 11. 2012 ve španělsky mluvících zemích). Koná se každoročně třetí čtvrtek v listopadu.

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) – organizace byla založena v prosinci 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v prevenci a léčbě dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s tímto onemocněním.

Cílem světového dne je zdůraznit závažnost problému zasahujícího nejen oblast zdravotnictví, zlepšit informovanost o problematice dekubitů a upozornit na jejich celospolečenské dopady.

Prohlášení z Ria zahrnuje standardy pro prevenci a péči o pacienty, vzdělávací, organizační i ekonomické otázky. Propagační tým navrhl logo, pětiminutový film, který byl přeložen do devíti jazyků a distribuován po celé Evropě. Je dostupný rovněž na videoportálu YouTube. Byl vytvořen i průvodce pro pacienty.

Dekubity jsou různě rozsáhlé rány, které vznikají v důsledku tření a přímého tlaku podložky na disponované části těla. Jsou časté především u dlouhodobě ležících pacientů, imobilních, zpravidla starších pacientů. Vznikají většinou v místech s malou vrstvou tukové nebo svalové tkáně. Jsou vážným problémem i pro současnou medicínu, protože se špatně hojí a mohou být bránou vstupu infekce do těla.

Dekubity trpí až 20 % pacientů v evropských nemocnicích, údaje z domácí péče nejsou známé. Na léčbu proleženin vynakládají zdravotní systémy v Ev­ropě téměř čtyři procenta ročního rozpočtu. V ČR se sledování dekubitů stalo součástí ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Za nejúčinnější způsob řešení je považována včasná prevence, například použití různých polohovacích pomůcek, ochrana pokožky, výživa a polohování.

Deklarace z Ria de Janeiro mj. uvádí:

Státy jsou zodpovědné svým občanům za garantování práva na život a zdraví.

Dekubity jsou závažným zdravotním problémem, který postihuje miliony lidí po celém světě, zhoršuje jejich zdraví a kvalitu života a případně může vést až k disabilitě a úmrtí.

Dekubity zvyšují náklady ve zdravotnictví a mohly by vést k závažným etickým důsledkům a právním problémům.

Současné vědecké poznatky prokazují, že téměř všem lézím by bylo možné předejít (přinejmenším v 95 %).

Pro řešení tohoto problému je nezbytné:

  • Zavázat se k rozvíjení a zavádění dohodnutých opatření vedoucí k prevenci tohoto důležitého problému veřejného zdraví.
  • Zajistit, aby lidé měli spravedlivý a všeobecný přístup k vysoce kvalitním technickým a lidským zdrojům a mohli těmto lézím předcházet a léčit je.
  • Zlepšovat jak základní, tak další vzdělávání zdravotnických pracovníků, které se týká péče o osoby s rizikem vzniku těchto lézí, a které využívá mezioborový a komplexní přístup.
  • Podporovat výzkum, vývoj a inovace pro dosažení pokroku ve znalostech o péči o osoby s těmito problémy; vznik specializovaných klinických pracovišť zaměřených na ošetřování ran, s jasným interdisciplinárním přístupem a dostupnost odborných konzultantů v každé společnosti a zdravotnickém zařízení.
  • Posílit postavení zdravotních sester pečujících o osoby s dekubity, protože mají v systému zdravotní péče pro tuto činnost nejvhodnější vzdělání a adekvátní postavení.

Od roku 2014 se pod záštitou hlavní sestry MZd ČR organizuje Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.

V roce 2004 byla oficiálně založena obecně prospěšná organizace Koalice pro zdraví. Cílem tohoto volného sdružení organizací a jednotlivců je „Zlepšení zdravotní péče v ČR“.

V souvislosti s popisovaným stavem se laické veřejnosti nabízí k využívání webový portál MZ ČR www.dekubity.eu, který byl spuštěn 1. 2. 2015, kde lze najít nejen podrobně popsané příčiny vzniku proleženin, rady a pomůcky k jejich předcházení, ale také názorné video a letáky. Součástí portálu je také Fórum, které umožňuje prostřednictvím dotazu konzultovat danou problematiku s odborníky. Pro laickou veřejnost je rovněž k dispozici e-mailová adresa dekubity@nconzo.cz a sekce časté ­dotazy.

Proleženiny (dekubity) jsou bolestivé, nebezpečné, nákladné, způsobují utrpení, ale hlavně jsou mnohdy zbytečné. Lékárník může být velmi cenným rádcem při výběru a poradenství o správném způsobu použití volně prodejných přípravků a doplňků stravy, resp. prostředků využívaných zejména při prevenci dekubitů a při ošetřování rizikových pacientů v rámci domácí péče.

Literatura u autora

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 11

2017 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se