XXVII. SJEZD DELEGÁTŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 11, s. 4-9

V současné době nám jde o všechno

Sedmadvacátý sjezd delegátů České lékárnické komory konaný 3.–4. listopadu zahájily videozdravice prezidentů lékařské a stomatologické komory. Milan Kubek požádal ČLnK o co nejtěsnější spolupráci. Připomněl, že lékaři a lékárníci se setkávají se společnými problémy, ale ani to, že se stali účastníky meziresortního připomínkového řízení, neznamená, že politická reprezentace jejich požadavkům vždy vyhoví. Roman Šmucler zdůraznil, že stomatologové i lékárníci jsou na jedné lodi, stavovské komory byly založeny proto, aby si obhospodařovaly svůj obor.


Zájem posluchačů vyvolala panelová diskuze. Na snímku zleva Aleš Krebs (moderoval celý sjezd), Lubomír Chudoba, dále hosté – poslanec ANO Adam Vojtěch, předseda zdravotní sekce SZP ČR Pavel Frňka a ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP Alena Miková.

V době zahájení sjezdu bylo přítomno 92 delegátů z 94 zvolených, sjezd byl prohlášen za usnášeníschopný.

Na základě připomínek z pléna byl částečně změněn původně navrhovaný program sjezdu, tzn. odhlasován požadavek, aby délka příspěvků delegátů v diskuzi byla omezena na dvě minuty, doplnění bloku o krizovém stavu lékárenství v ČR, zařazení diskuzního bloku po každé prezentaci a vystoupení Aleše Nedopila (Vaši Lékárníci CZ).


Ilona Navarová ze sekretariátu komory jako vždy věděla všechno, a kdyby náhodou nevěděla, okamžitě by to zjistila.

Zprávu o plnění usnesení z XXVI. sjezdu delegátů ČLnk přednesl prezident komory Lubomír Chudoba. Mj. zmínil úkol vypracovat návrh na regulaci sítě lékáren a předložit jej MZd. Komora připravila legislativní návrh změny zákona o zdravotních službách, podílela se na řešení problematiky zabezpečení pohotovostních služeb lékáren. Z jednání s politiky je zřejmé, že si uvědomují nutnost podpory fungování lékáren na venkově. I přes to se do legislativy promítlo jen velmi málo návrhů a připomínek komory. Jen od minulého sjezdu komora připomínkovala jedenáct vyhlášek a tři zákony. Ministerstvo zdravotnictví se dosud k žádnému významnému návrhu, který komora předložila, nevyjádřilo. Proto úkoly trvají, od posílení zdravotnické role lékárníka až k prodloužení platnosti lékařského předpisu. Za neúspěšná můžeme označit jednání s ředitelem SÚKL, který nepovažuje za nutné dosavadní přístup inspektorů ke kontrolám měnit. V souvislosti s těžkou pozicí lékáren jsme si vědomi i aktivit různých zájmových skupin, a jak řekl L. Chudoba, nejhorší by bylo, kdybychom byli rozděleni mezi sebou.


Prezident komory Lubomír Chudoba seznámil se zprávou o činnosti ČLnK a plnění usnesení minulého sjezdu.

V následné diskuzi padla ze strany delegátů řada kritických připomínek k málo konkrétní zprávě („…očekávám zprávu, kde jste byl, o čem jste s kým jednal…“), citelně byla znát nespokojenost, s jakou vnímají výsledky činnosti představenstva. L. Chudoba vysvětloval, že při jednání se SÚKL nejednají o kontrolách a jejich průběhu v jednotlivých lékárnách. Bez podkladů z lékáren to totiž nejde.

Do vyjádření delegátů se nepochybně promítá frustrace z vývoje nejenom v uplynulém roce a také obava z blízké budoucnosti. Znatelná jsou také nereálná očekávání o splnitelnosti zadání, která sjezd představenstvu ukládá.

Člen PČLnK David Ovčaří v příspěv­ku o celoživotním vzdělávání připomenul, že od 1. 9. 2017 byl zahájen nový cyklus. Předchozí byl, s určitou mírou předpokládané chybovosti, vyhod­no­­cen automaticky a všichni členové s e-mailovým kontaktem v evidenci byli jeho prostřednictvím o výsledku informováni. Po automatickém vyhodnocení je zřejmé, že cyklus celoživotního vzdělávání 2014 až 2017 splnilo zhruba 70 % všech členů. Pro rok 2017 komora připravila (nebo ještě připraví) 200 vzdělávacích akcí s účastí přes sedm tisíc členů.

Člen PČLnK Martin Kopecký přednesl zprávu delegáta PGEU. Zabýval se mj. protipadělkovou směrnicí, kterou většina členských organizací PGEU stále trochu nepochopitelně hodnotí pozitivně.

Panelová diskuze s hosty nejen o místu k podnikání

Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP Alena Miková, předseda zdravotní sekce SZP ČR Pavel Frňka a poslanec ANO Adam Vojtěch, o němž je často slyšet jako o možném příštím ministru zdravotnictví, byli pozváni k panelové diskuzi.

Delegáti sjezdu přivítali rovněž čestné hosty ČLnK Jaroslava Květinu a Jiřího Dlouhého, stejně jako děkana FaF UK Tomáše Šimůnka, proděkana FaF VFU Jana Šalouna a vedoucí katedry lékárenství IPVZ Marcelu Heislerovou.

A. Vojtěch věří, že v příštích čtyřech letech se může něco podařit, i když ne vždycky budou všichni spokojeni. Potřeby lékáren se snaží nahlížet pozorně.

Podle P. Frňky by péče lékárníka o pacienta měla být odměněna adekvátně k tomu, k čemu jsou vyškoleni, pravděpodobně ne více než dnes, ale do budoucna snad ani o nic méně.

A. Miková si práce lékárníků váží, ale bude dlouho trvat, než se nastaví pravidla jako v jiných segmentech.


Diskutovalo se v sále i předsálí, na snímku Michaela Bažantová a Aleš Krebs.

Reakce a diskuze k podnětu z pléna nejen k zániku venkovských lékáren:

A. Vojtěch slíbil, že se bude snažit společně s lékárníky vymyslet systém odměňování lékáren, které poskytují služby v odlehlých oblastech. Pokud jde o vznik nových lékáren, není příznivcem nějakého stanovení pevného čísla, mohlo by dojít k narušení trhu. Řešení vidí v bonifikaci malých lékáren.

P. Frňka předložil úvahu, že obec se dvěma tisíci občanů neuživí ani praktického lékaře, ani lékaře pro děti a dorost. Mají lékárníci skutečně zájem, aby lékárny vznikaly i tam, kde nejsou ti, kteří by psali recepty? Hodnotí to jako „lehký nonsens“.

A. Miková: Na slovo optimalizace jsme už všichni alergičtí, ale pokud k ní nedojde, těžko se můžeme bavit o způsobu odměňování. Podle počtu lékáren je vidět, že je to místo k podnikání. Bude těžké najít konsensus.

Lucie Nedopilová: Nevím, co bych měla v lékárně ještě optimalizovat, od loňského roku klesl zisk na jednom receptu o 14 korun, ačkoliv dělám pořád stejnou práci.

Podle A. Vojtěcha by následující období (sněmovny) mělo být věnováno novým modelům odměňování lékárníků.

Stanislav Havlíček na slova A. Mikové, že když v obci není lékař, není třeba ani lékárníka, namítl, že pokud tam nebude ambulance, lidi nebudou mít pro samoléčení ani lékárnu.

A. Miková upřesnila, že optimalizací sítí měla na mysli dostupnou lékařskou i lékárenskou péči.

A. Vojtěch připomenul 90. léta, kdy se rozhodlo, že lékárnu může vlastnit kdokoliv. Chtít to dnes vrátit zpět by znamenalo arbitrážní soudní spory v mezinárodním měřítku.

P. Frňka doporučil, aby se lékárníci věnovali konzultační péči. Není totiž přesvědčen, že je na straně oborových pojišťoven vůle, aby lékárníci přebírali práci lékařů, kteří jsou pro ni kompetentní.

Michaela Bažantová odpověděla, že budeme rádi dělat svou práci, ale musíme za ni dostat adekvátně zaplaceno.

A. Miková se netajila tím, že ani ona, jako lékařka, není nakloněna tomu, aby lékárníci nahrazovali péči lékaře.

Po krátké přestávce program pokračoval zprávou tiskové mluvčí komory Michaely Bažantové o public relations. Do vztahu s veřejností patří i naše společenská zodpovědnost. Letos byl zadán průzkum veřejného mínění, který zjišťoval mj. zvyklosti a názory lidí na lékárenskou péči, její dostupnost, doplatky atd. Za uplynulý rok připadají v průměru na každý všední den dva unikátní mediální příspěvky s klíčovým slovem lékárník, lékárna, lékárnická komora. Stále navštěvovanější je web Lékárnické kapky, veřejné mínění ovlivňují i sociální sítě, kde zvyšujeme svou aktivitu.


Kristýna Pilátová hosty upozornila, že situace v lékárenství není zdravá pro lékárníky ani pacienty.

Komu dát finance na PR

Následovalo vystoupení A. Nedopila o nezávislých PR aktivitách – kampani Vaši Lékárnici CZ (podrobně o dění kolem financování plánované aktivity informoval v ČČL č. 9 a 10/2017). Téma vyvolalo vzrušenou, místy až emotivní diskuzi nejen s ohledem na skutečnost, že požadavek na přidělení zhruba 2,5 mil. Kč z rozpočtu komory představenstvo uvedenému sdružení neschválilo:

Milan Čermák: Přidělení této finanční částky na PR jsme na loňském sjezdu schválili, peníze nebyly čerpány, tak nevím, proč tu o tom znovu jednáme.

L. Chudoba: Musíme si vyjasnit princip spolupráce. Představenstvo zodpovídá za finance, rozhodnutí je proto na něm. Vyzývám k hledání cesty po volbách.

A. Nedopil: Jestli má být PR kampaň útočná, musí být náš návrh přijat jako celek, ne rozparcelovaná, jak chtělo představenstvo.

Filip Škarda pak zpochybnil práci prezidenta komory a vyzval ho k odstoupení.

Jiří Kačírek: Už jsme promeškali pět let PR aktivit, na které jsme vyčlenili finance. Neslyšel jsem za tu dobu o pozitivní ani negativní kampani, neslyšel jsem vůbec nic. Co je splněno z úkolů, které minulý sjezd v usnesení uložil představenstvu? Dva body? Tři body? Každý rok se opakují jenom sliby a k ničemu to nevede. Zkusme se odrazit, když už na tom dně jsme. Ztratili jsme opravdu všechno.

P. Krpálek: Jde nám všem o to, aby lékárny zastavily propad. V této době musíme v PR postupovat koordinovaně, v rámci řízeného projektu ve spolupráci s agenturou, která se krizové PR věnuje na profesionální úrovni.

Romana Bobková: Dejte Aleši Nedopilovi mandát, on nese kůži na trh, my už opravdu nemůžeme nic ztratit, jenom získat.

D. Gregor pak navrhl odvolat celé představenstvo, L. Nedopilová vznesla dotaz, zda si členové představenstva myslí, že pracují dobře.

Přestože při schvalování programu nebylo v úvodu sjezdu schváleno vlastní hodnocení činnosti jednotlivých členů PČLnK, ve vypjaté atmosféře se tomu někteří oslovení nebránili. Shodně konstatovali, že představenstvo funguje kvalitně a za dva roky jeho činnosti jsou vidět výsledky. Své aktivity prezentovali na konkrétních příkladech.

Návrh na odvolání představenstva neprošel (pro odvolání hlasovalo pouze 14 delegátů, 63 bylo proti a 10 se zdrželo hlasování).

Oproti plánu skončil první den jednání o dvě hodiny později, neprojednané body se přesunuly na sobotu.


Ludmila Kolářová z OSL Třebíč s sebou na sjezd vzala i tříměsíční dcerušku Julinku. Mezi delegáty šla doslova z ruky do ruky, z čehož byla tak spokojená, že při jednání spala v sále jako Šípková Růženka.

Dostavět sídlo komory, nebo ne? A kdy?

I v sobotu ráno je sjezd usnášeníschopný díky 82 % delegátů v sále. Po schválení účetní závěrky, výsledku hospodaření a rozpočtu došlo na schvalování mimorozpočtového čerpání dřívějšího zisku na stavební rozšíření sídla komory. Naplnila se předpověď, že bude o čem mluvit („Snad přistavené sídlo komory bude tak velké, že zaměstná všechny lékárníky z uzavřených lékáren.“)

Dosavadní prostory už jsou nedostačující s ohledem na rozsáhlou činnost sekretariátu a Lékárnické akademie.

A. Nedopil namítl, že peníze plánované na přestavbu pocházejí částečně z nefunkčních OSL, a teď se plánuje rozsáhlá a nákladná přestavba, aniž z toho jejich členové budou mít nějaký prospěch. Navrhoval raději vybudovat mobilní regionální kanceláře komory. Na to L. Chudoba odpověděl, že této záležitosti se chce představenstvo rovněž věnovat. L. Nedopilová přišla s myšlenkou spolupráce s těmi, kteří vhodné prostory mají, například Grémiem majitelů lékáren. P. Krpálek se domnívá, že bez jistoty, jak to bude s naším oborem v budoucnu, by se finance měly využít účelněji. Návrhy odložit realizaci projektu přestavby o rok ani předložit dokumentaci k projednání příštímu sjezdu nebyly schváleny.

Právní zástupce komory Jaroslav Maršík předložil delegátům návrh změn řádů (viz Usnesení sjezdu).

Představu A. Nedopila, že sjezd přidělí 2,5 milionu bez možnosti jakékoliv kontroly, už opakovaně odmítlo představenstvo v průběhu roku, a nakonec i delegáti. Další možnosti přidělení 2,5 milionu pro nezávislou PR aktivitu spolku Vaši Lékárníci CZ přednesl Jaroslav Maršík. Variantu 1, kdy představenstvo rozhoduje o každé objednávce a faktuře, A. Nedopil odmítl jako nepříliš pružnou. Variantu 2, kdy komora převede prostředky na účet uvedeného spolku, limitovala žádost A. Nedopila o zplnomocnění dvou členů představenstva, kteří budou za představenstvo rozhodovat a ponesou plnou zodpovědnost, odmítli téměř všichni v jednacím sále. Ko­nečným schváleným kompromisem je přidělení prostředků pro spolek na aktivity, které bude koordinovat s komorou, GML, POLP a studentskými spolky.


Vždy dobře naladění lékárníci (na sjezdu i mimo sjezd), zleva Ivana Sokolová, Pavel Grodza, Marie Zajícová, Jana Martinásková a Jiří Kotlář.

Jaroslava HOŘANSKÁ

Fotografie: Jiří Kotlář


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 11

2017 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se