Změníme komorový zákon?


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 7-8, s. 9

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, nabyl účinnosti 1. 6. 1991. Od té doby byl pětkrát novelizován, naposledy s účinností od 1. 4. 2012. Žádná z novel nepřinesla nic zásadního, pokud jde o vnější pravomoci nebo pravidla vnitřního fungování.

Pro srovnání, zákon o advokacii, který kromě pravidel výkonu advokacie upravuje i působnost České advokátní komory, byl od své účinnosti 1. 7. 1996 novelizován téměř třicetkrát, z toho v posledních dvou letech čtyřikrát. Ne, že by časté novelizace byly zárukou kvalitního předpisu, ale je zřejmé, že advokátní komora těží z právní úpravy reagující do značné míry na její stavovské potřeby. ČLnK čelí opačnému problému. 28 let starý zákon je zastaralý a stavovský život škrtí. Nejvíce je to patrné na zákonném požadavku platného usnášení okresního shromáždění členů jen při přítomnosti nadpoloviční většiny členů okresního sdružení. Problémy, které to působí, všichni znají. Nejen proto ČLnK usiluje o novelu komorového zákona. Návrh byl ve spolupráci s ČLK a ČSK připraven a předložen Ministerstvu zdravotnictví (více viz např. článek Ze života právníka – červen v tomto čísle). Zde proto představujeme jen stručný přehled zásadních změn, které návrh obsahuje. Přehled je rozdělen na část týkající se vnějších pravomocí komory, pravomocí vůči členům a vnitřního fungování komory.

Vnější pravomoci komory:

 • stanovovat nápravná opatření vůči poskytovatelům zdravotních služeb,
 • stanovovat podmínky personálního vybavení zdravotnických zařízení, kontrolovat jejich plnění, vydávat a odnímat osvědčení o způsobilosti poskytovatele zdravotních služeb poskytovat zdravotní služby,
 • kontrolovat, zda i další osoby, které na území České republiky poskytují zdravotní služby, postupují při poskytování ­těchto služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy a způsobem odpovídajícím současnému stavu lékařské vědy, a ukládat závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • vydávat rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického ­povolání a rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe ­lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky bez uznání odborné způsobilosti dle ustanovení § 36 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání odborné ­způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Pravomoci vůči členům komory:

 • členství v komoře vázané na zápis do veřejně přístupného seznamu členů,
 • povinné celoživotní vzdělávání
 • příslušnost člena k OSL podle místa výkonu praxe.

Vnitřní fungování komory:

 • zrušeny revizní komise a čestné rady OSL,
 • svolání OSL na internetových stránkách komory,
 • volby na OSL mohou probíhat i mimo konání okresního ­shromáždění, pokud k jejich zahájení došlo na okresním ­shromáždění,
 • zrušení nadpoloviční účasti členů OSL na okresním ­shromáždění,
 • představenstvo OSL bude mít 3 až 9 členů, předsedu a místopředsedu zvolí představenstvo ze svých řad,
 • představenstvo komory schvaluje stavovské předpisy, které neschvaluje sjezd delegátů (všechny zásadní schvaluje sjezd),
 • představenstvo komory vykonává funkce orgánů OSL, které nebyly zvoleny,
 • osvědčení komory vydává prezident komory,
 • možnost zvýšit počet členů revizní komise nad 9 na počet dělitelný třemi,
 • možnost zvýšit počet členů čestné rady nad 15 na počet dělitelný třemi,
 • v disciplinárních věcech rozhoduje revizní komise i čestná rada v tříčlenných senátech,
 • předseda a dva místopředsedové čestné rady tvoří odvolací senát,
 • dvoustupňové disciplinární řízení,
 • zvýšení pokuty do výše stonásobku minimální měsíční mzdy,
 • možnost upuštění od disciplinárního opatření,
 • povinnost hradit náklady disciplinárního řízení,
 • vykonatelné disciplinární rozhodnutí je exekučním titulem,
 • zánik odpovědnosti za disciplinární delikt po pěti letech od jeho spáchání.

Návrh je zatím na začátku legislativní cesty a jeho osud je závislý na mnoha známých i neznámých proměnných. Bude-li schválen, dozná před svým schválením zcela jistě mnoha změn. Proto si o něm dnes určitě nečteme naposledy.

Jaroslav Maršík


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 7-8

2019 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se