Jak správně použít občanský průkaz


Autoři: Mgr. MUDr. Maršík Jaroslav
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 7-8, s. 30-31
Kategorie: Právní poradna

Od 1. 6. lze do centrálního úložiště přistoupit po zadání čísla občanského průkazu nebo pasu (dokladu totožnosti). Za pomoci čísla dokladu lze využít hned dvou nových funkcí. Přestože obě byly spuštěny ve stejný den, jde o funkce oddělené, a takto je třeba k nim ­­přistupovat. Jinak hrozí, že se farmaceut snadno dopustí chyby. První funkcí přístupnou prostřednictvím čísla dokladu totožnosti je lékový záznam pacienta. Druhou je načítání eReceptů z centrálního úložiště elektronických receptů.

Má farmaceut právo žádat pacienta o předložení občanského průkazu?

Ano. Toto právo má i nezávisle na načítání eReceptů nebo na poskytování osobní konzultace k lékovému záznamu pacienta. Podle zákona o zdravotních službách je pacient povinen předložit doklad to­­tožnosti, aby měl zdravotník možnost si ověřit jeho totožnost. To může být dů­­­ležité např. proto, aby měl jistotu, že zdravotní službu poskytuje pacientovi, za kterého se dotyčná osoba vydává, nebo ­kvůli spolehlivému uplatnění úhrady vůči zdravotní pojišťovně. Pokud pacient odmítne předložit doklad totožnosti, mů­­­že zdravotník odmítnout poskytnout zdravotní službu, nedojde-li tím k ­bez­prostřednímu ohrožení života nebo zdraví pacienta.

Může se pacient domáhat načtení eRe­ceptů podle čísla občanského ­průkazu, který ale nedá z ruky a jen z něj farmaceutovi chce nadiktovat číslo dokladu?

Pacient se toho domáhat může, ale ­farmaceut mu nemůže vyhovět, protože potřebuje ověřit totožnost pacienta, jehož doklad má být použit pro načtení eReceptu. Totéž platí pro poskytování osobní konzultace spojené s nahlížením do lékového záznamu.

Jak má farmaceut zjistit, jestli je na dokladu ta osoba, která doklad předkládá?

K ověření totožnosti určité osoby podle jejího dokladu slouží, ač to možná vypadá až příliš primitivně, prosté posouzení shody podoby na fotografii v dokladu a „in natura“. Pokud jsou mezi fotografií a skutečnou tváří ověřované osoby rozdíly, které neumožňují spolehlivý závěr, nezbývá, než považovat ověření za neúspěšné a podle toho se zachovat. Tzn. pokusit se ověření provést podle jiných dokladů, a pokud se ani to nezdaří, přistoupit k pacientovi jako k neověřenému. Zejména tedy na základě dokladu totožnosti nenačítat eRecepty a nevstupovat do lékového záznamu.

Pozná se, jestli a kdy farmaceut přistupoval do systému eReceptu a nahlížel na eRecepty nebo lékový záznam určitého pacienta?

Ano, pozná. Systém eReceptu žurnalizuje veškeré činnosti včetně údajů o osobách, které se systémem pracovaly a kdy. Pa­­cient má možnost si ve svém uživatelském profilu kdykoliv zkontrolovat, který lékař nebo farmaceut pracoval s jeho ­eRecepty nebo nahlížel do jeho lékového záznamu. Tato kontrola je jednou ze záruk, že byť je systém eReceptu poměrně otevřený všem zdravotníkům, lze snadno vysledovat pokusy o zneužití přístupu k úda­jům pacientů uloženým v sy­stému. Mj. z tohoto důvodu je také velmi důležité, aby každý farmaceut dbal na to, že na základě jeho přístupových údajů nebude moci v lékárně do systému eReceptu při­stupovat jiný pracovník lékárny nebo dokonce další osoby, protože pokud by ty této situace využily k neoprávněnému zjišťování informací o pacientech, odpovědnost za neoprávněný přístup ponese ten, kdo byl do systému přihlášen. A ne vždy, spíše velmi málo kdy, se podaří pro­kázat, kdo tohoto přihlášení opravdu zneužil.

Mohu použít číslo dokladu totožnosti při každém nahlížení do lékového záznamu?

Ne. Do lékového záznamu pacienta může farmaceut nahlížet buď při výdeji léčivého přípravku, nebo při poskytování osobní konzultace. Jen při poskytování konzultace lze do lékového záznamu nahlížet na základě čísla dokladu. Při výdeji léčivého přípravku je nahlížení do lékového záznamu umožněno pouze na základě probíhající činnosti s eReceptem.

Mohu použít lékový záznam pacienta otevřený za pomoci čísla dokladu totož­nosti k tomu, abych zjistil, co má předepsáno, a mohl mu tak vydat léčivé přípravky?

Ne. Lékový záznam lze za pomoci čísla dokladu otevřít jen za účelem poskytnutí osobní konzultace pacientovi. Kromě toho v lékovém záznamu jsou sice údaje o předepsaných přípravcích, ale nejsou v něm viditelné identifikátory ­eReceptů. Při nahlížení do lékového záznamu tak farmaceut nepracuje s eReceptem a bez eReceptu nemůže vydávat léčivé ­přípravky.

Mohu načíst eRecepty za pomoci čísla dokladu a při výdeji na tyto recepty otevřít i lékový záznam?

Ano. Lékový záznam takto ale není zpřístupněn na základě čísla dokladu totožnosti, nýbrž v souvislosti s výdejem na eRecept.

Mohu za pomoci čísla dokladu totožnosti načíst eRecepty a současně i lékový záznam pacienta za účelem osobní konzultace?

Ano. Musíte ale rozlišit, co je konzultace poskytovaná v rámci výdeje léčivého přípravku na eRecept a co je osobní ­konzultace nesouvisející s výdejem. ­Pokud kromě konzultace k výdeji nebudete poskytovat samostatnou, s výdejem nesouvisející konzultaci, pak číslo dokladu totožnosti k otevření lékového záznamu použít nemůžete.

Mohu nahlédnout do lékového záznamu pacienta při výdeji třeba dceři pacientky?

Ano. Při výdeji tzv. třetí osobě nahlédnout do lékového záznamu pacienta ­můžete, protože smysl nahlížení do záznamu při výdeji spočívá v řešení lékových problémů, které se vyskytují nezávisle na tom, zda jsou léky vydávány přímo pacientovi nebo osobě, kterou výdejem pověří

Mohu nahlédnout do lékového záznamu pacienta v rámci osobní konzultace, kterou bych poskytl nikoliv přímo pacientovi, ale s jeho souhlasem třeba jeho manželce?

Ne. Zákon o léčivech říká striktně, že ­farmaceut může nahlížet na údaje prostřednictvím lékového záznamu pacienta „po zadání čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu v rámci osobní konzultace s pacientem, který farmaceutovi předloží tento doklad totožnosti.“ Je tedy vyloučeno, aby konzultace byla poskytnuta někomu jinému, než pacientovi osobně.

Mohu použít číslo dokladu totožnosti k načtení eReceptů, pokud mi ho předloží pacient, který mi ale doklad samotný neukáže?

Ne. Nejste totiž schopen ověřit, že jde skutečně o číslo dokladu pacienta, a mohl byste neoprávněně načíst eRecepty jiné osoby. Je třeba mít na paměti, že přístup k eReceptům prostřednictvím dokladu totožnosti může být dostatečně chráněn před neoprávněným zacházením s osobními údaji jen tehdy, když se budou přísně dodržovat pravidla zaručující, že farmaceut vždy přistoupí spolehlivě pouze k údajům pacienta a nikoho jiného. Z toho důvodu nelze doporučit výjimky ani v případech, kdy farmaceut pacienta dobře zná. Kromě přístupu prostřednictvím dokladu totožnosti je stále možné eRecept načíst za pomoci identifikátoru a načítání prostřednictvím dokladu má sloužit jen jako zjednodušení přístupu, kvůli kterému nemůže být ohrožena ochrana osobních údajů.

Mohu použít číslo dokladu totožnosti k načtení eReceptů, pokud mi ho předloží třetí osoba?

Ne. Zde platí ještě silněji to, co bylo ­uvedeno v přechozí odpovědi.

Mohu použít doklad totožnosti k načtení eReceptů, pokud mi jej nepředloží pacient, ale jím pověřená třetí osoba?

Základní odpověď zní, že ne. V tomto případě ale není nutné vyloučit možnost, že pacient třetí osobu prokazatelně zmocní k výdeji na eRecept za použití svého dokladu totožnosti (pozor, nikoli jen čísla dokladu, ale dokladu jako takového). Prokazatelné zmocnění může mít formu písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Ve výjimečných situacích (pravidelný pacient, farmaceut ho zná, pacient je důvěryhodný) lze zmocnění udělit i osobně. Např. pacient farmaceutovi sdělí předem, že pro léky pošle konkrétní osobu, kterou vybaví i svým občanským průkazem. V posledně zmiňovaných případech je ale třeba dbát krajní opatrnosti, aby bylo zcela zřejmé, že ­pacient opravdu někoho zmocnit chce, koho, jestli jde o zmocnění jednorázové nebo opakované, apod. Farmaceut si musí být stále vědom toho, že pokud se dopustí chyby, nebo pacient v budoucnu udělení zmocnění popře, ponese za neoprávněné nakládání s osobními údaji odpovědnost především on.

Mgr. MUDr. Jaroslav MaršíkŠtítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek SEMINÁŘE
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 7-8

2020 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se